Jäsenyys ja säännöt

Etelä-Suomen Sheltit ry:n jäseneksi liitytään liittymällä Shetlanninlammaskoirat ry:n jäseneksi. Jokainen Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen on siis automaattisesti myös oman alueensa alaosaston jäsen. Etelä-Suomen Sheltit ry -alaosastoon kuuluvat postinumeroalueet 00-10, 45-49, 53-56 ja ulkomaat.

Tervetuloa mukaan toimintaan niin vanhat kuin uudetkin jäsenet! 
Ohjeet Shetlanninlammaskoirat ry:n jäseneksi liittymiseksi löydät Shetlanninlammaskoirat-sivuilta.

 

ETELÄ-SUOMEN SHELTIT RY:N SÄÄNNÖT:


1 § YHDISTYS

Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Sheltit ry, ja kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi halutessaan liittyä johonkin muuhun yhdistykseen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti shetlanninlammaskoirien kasvattajien, shetlanninlammaskoiria harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä
sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä. 

Päämääriään yhdistys toteuttaa
 • harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
 • pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n julkaisun ja kotisivujen kautta ja yhteisten tilaisuuksien avulla
 • antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä sekä kasvattamalla ja kouluttamalla nuoria rodun harrastajia
 • järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja
 • pitämällä yhteyttä Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:hyn, Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn, kennelpiireihin sekä muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja jäsenilleen asianomaisten viranomaisten luvalla.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt. Edellytyksenä on myös, että jäsen on Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n jäsen. Jäsenet hyväksyy hallitus Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n esityksestä. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

5 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos jäsen haluaa erota Etelä-Suomen Sheltit ry:stä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta määräpäivään mennessä tai joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesta on tehtävä perusteltu selonteko Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:lle. 

Jäsenen, joka on erotettu tai eronnut Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:stä erotetaan myös jäsenyhdistyksestä.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kahdesta kuuteen (2-6) varsinaista jäsentä ja yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitut nollasta kolmeen (0-3) varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

8 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 §:ssä mainittua asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna tai esteellisen varsinaisen jäsenen tilalla kokouksessa oleva varajäsen on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on mm.
 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tuloja menoarvio sekä laatia toimintakertomus
 • kutsua kokoon vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävä asiat
 • hyväksyä uudet jäsenet
 • päättää jäsenten erottamisesta
 • järjestää näyttelyitä sekä kilpailuja
 • informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen vuosikokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä, mikäli kokouskutsussa näin mainitaan.

Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. 

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta postitetussa joko yhdistyksen julkaisussa tai kirjeellä.

Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan.

Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

11 § VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
 6. Valitaan kaksi (2) ehdokasta rotujärjestön hallitukseen.
 7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä.
 8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 :lla annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä ilmoitus välittömästi Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle.

Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:lle.

15 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.


Viimeisin sääntöpäivitys hyväksytty vuosikokouksessa 18.2.2023 Tuusulassa. 
Sääntöpäivitys hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 16.11.2023.