Jäsenyys

Etelä-Suomen Sheltit ry:n jäseneksi liitytään liittymällä Shetlanninlammaskoirat ry:n jäseneksi. Jokainen Shetlanninlammaskoirat ry:n jäsen on siis automaattisesti myös oman alueensa alaosaston jäsen. Etelä-Suomen Sheltit ry -alaosastoon kuuluvat postinumeroalueet 00-10, 45-49, 53-56 ja ulkomaat.

Tervetuloa mukaan toimintaan niin vanhat kuin uudetkin jäsenet! 
Ohjeet Shetlanninlammaskoirat ry:n jäseneksi liittymiseksi löydät Shetlanninlammaskoirat-sivuilta.

 

ETELÄ-SUOMEN SHELTIT RY:N SÄÄNNÖT:

1 § Yhdistys

Yhdistyksen nimi on Sheltit ry, ja kotipaikka on Paikkakunta. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys voi halutessaan liittyä johonkin muuhun yhdistykseen.

 

2 § Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisesti shetlanninlammaskoirien kasvattajien, niitä harrastavien ja niistä kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä sekä rotuharrastuksen kehittäjänä ja edistäjänä. Päämääriään yhdistys toteuttaa: - harjoittamalla valistustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksi tekemiseksi
- pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä kotisivujen, Shetlanninlammaskoirat - Shetland Sheepdogs ry:n julkaisun kautta ja yhteisten tilaisuuksien avulla
- antamalla opastusta ja neuvoja kaikissa shetlanninlammaskoirarotuun liittyvissä kysymyksissä sekä kasvattamalla ja kouluttamalla nuoria rodun harrastajia
- järjestämällä näyttelyitä sekä kilpailuja
- pitämällä yhteyttä Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:hyn, Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:hyn, kennelpiireihin sekä muihin rotua harrastaviin yhdistyksiin kotimaassa ja ulkomailla.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, matkoja, arpajaisia ja kilpailuja jäsenilleen asianomaisten viranomaisten luvalla.

 

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä yksityiset henkilöt. Edellytyksenä on myös, että jäsen on Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n jäsen. Jäsenet hyväksyy hallitus Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n esityksestä. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

 

4 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

 

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota Etelä-Suomen Sheltit ry:stä, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti Shetlanninlammaskoirat ry – Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan toimintavuoden alusta. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta määräpäivään mennessä tai joka on toiminut yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti. Erottamisesta on tehtävä perusteltu selonteko Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:lle. Jäsenen, joka on erotettu tai eronnut Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:stä katsotaan eronneeksi myös jäsenyhdistyksestä.

 

6 § Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus ja sen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuoro ratkaistaan arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan kuitenkin valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Kahta viimeksi mainittua tointa voi hoitaa sama henkilö. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa muut mahdolliset toimihenkilöt.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava kokoon, jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Jos kokouksessa tullaan käsittelemään 5 §:ssä mainittua asiaa, on hallituksen jäsenille toimitettava kokouskutsu, jossa on mainittava ko. asia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

9 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on mm. - johtaa yhdistyksen toimintaa
- hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatia vuosittain yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä laatia toimintakertomus
- kutsua koolle vuosi- ja ylimääräiset yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat
- hyväksyä uudet jäsenet
- päättää jäsenten erottamisesta
- järjestää näyttelyitä
- informoida jäsenistöä riittävästi tehdyistä päätöksistä.

 

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä. Yhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii, kummassakin tapauksessa hallituksen kutsusta ja vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyä varten. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta postitetussa joko yhdistyksen julkaisussa tai kirjeellä. Äänioikeuden tarkastus tapahtuu kutsussa ilmoitettuna aikana, jolloin äänestysliput jaetaan. Kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi olla edustettuna. Kaikki ne asiat, joista eivät nämä säännöt toisin määrää ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan mielipide.

 

11 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
6. Valitaan kaksi (2) ehdokasta rotujärjestön hallitukseen.
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintakaudelle sekä määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12 § Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen ja toimintakertomus on annettava yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota 2/3 annetuista äänistä on kannattanut ja muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen julkaisussa vähintään yhtä kuukautta ennen kokousta.

 

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous, ja päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään ¾:lla annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamisesta on yhdistyksen hallituksen tehtävä ilmoitus välittömästi Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:n hallitukselle. Jos yhdistys puretaan, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Shetlanninlammaskoirat – Shetland Sheepdogs ry:lle.

 

15 § Muuta

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Espoossa 15. helmikuuta 2012